«Θαλής»

Προκηρύχθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής», με ειδικό στόχο την «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό». Το υλικό της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ.
http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=75

Όλα τα απαιτούμενα από τη πρόσκληση στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή έως την 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 μ.μ με διαβιβαστικό μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος.

Έντυπο Υποβολής

Παρουσίαση με γενικά στοιχεία