Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά"

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3378/23-03-2010, για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό υποβολής πρότασης: http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=127

 

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν από τους δυνητικούς Δικαιούχους είτε μεμονωμένα είτε υπό τη μορφή συμπράξεων. Στην περίπτωση συμπράξεων,  θα υποβάλλεται κοινή πρόταση με τον ένα δυνητικό δικαιούχο έχοντα την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης (Φορέας Υλοποίησης) και τον/τους άλλους φορείς ως συμπράττοντες. Στο πλαίσιο της πρότασης της σύμπραξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσει ο κάθε συμπράττων και η σύνδεση της κάθε δαπάνης με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο κάθε συμπράττων φορέας οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση της συμμετοχής του από τα αρμόδια διοικητικά του όργανα.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 24/03/2010 έως 22/4/2010.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)