Προϋπολογισμός 2015 Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών (15/05/2015)

 

Ανακοινώνεται ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το 2015 ο οποίος εγκρίθηκε στην αρ. 415/30.3.15 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, στη συνέχεια εγκρίθηκε στην αρ. 57/14.05.2015 συνεδρίαση της Συγκλήτου και τέλος ανακοινώθηκε στην αρ. 29/03.04.2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Προϋπολογισμός 2015 ΕΛΚΕ ΠΠ