Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικού Προβολής και Δημοσιότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 421/18-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας υλικού προβολής και δημοσιότητας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Αλεξανδρίδη.

Διακήρυξη

Διευκρίνηση