Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Φίλτρα), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων (φίλτρα), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή  Μ. Κορνάρο.


Διακήρυξη