Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Αλεξανδρίδη.

Διακήρυξη