Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (D.543 – ΘΑΛΗΣ – Ε.Υ.: Α. Μπεζεριάνος) (19/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Μπεζεριάνο.

Διακήρυξη