Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών"

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3379/23-03-2010, για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό

υποβολής πρότασης: http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=128

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Θα γίνονται δεκτές μόνο προτάσεις που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων της πρόσκλησης και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 24/03/2010 έως 22/4/2010.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)