Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 424/15-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Γ. Αλεξίου.

Διακήρυξη