Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή», Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν  405/29-12-2014, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Τακτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 81.300,81  ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (100.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λέκτορα κ. Δημήτριο Τσώλη.

 

Διακήρυξη