Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» για το Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 410/09-02-2015, επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης του Υποέργου 2, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Φωτονικά πολυμερικά συστήματα για εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορίας  (ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ)» με  MIS 377358 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Βάϊνο Νικόλαο.

 

Διακήρυξη