Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 425/22-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Γ. Αγγελόπουλο.


Διακήρυξη