Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" με τίτλο "Επίδραση των οργανικών ρύπων και της ατμοσφαιρικής τους γήρανσης για των αριθμό των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδιών στην Ευρώπη", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. Πανδή.

Διακήρυξη