Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" με τίτλο "Ηλεκτροχημικκή ενίσχυση της αερόβιας - καταλυτικής επεξεργασίας τοξικών ρύπων σε υδατική φάση", με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Κατσαούνη.

Διακήρυξη