Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη» (D.978 Ε.Υ.: Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25495/30.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου- συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη», με κωδικό D.978 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας- Ε.Π.ΑΛ 2007 – 2013) και Εθνικούς Πόρους, μεΕπιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. K. Κουτσικόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015