ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΠΟΜΕΓΕΘΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» (D.978 Ε.Υ.: Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) (06/08/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 429/03.08.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου " Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη " Φ.Κ.: D.978, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του  Ε.Π.ΑΛ 2007 - 2013, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθ. Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, προτίθεται να  αναθέσει με σύμβαση έργου - συμφωνητικό ιδιωτικού δικαίου, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (θέση ΠΕ Φυσικής Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής)

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/08/2015