Έγκριση Πρακτικού- Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την παροχή έργου στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: IMAGINE-HYSOL, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:4979» (D.964-Ε.Υ.: Λ. Παλίλης) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25756/01-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης έργου- συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Προηγμένες Στρατηγικές Τροποποίησης Διεπιφανειών για Υβριδικές Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης, Ακρωνύμιο: IMAGINE-HYSOL" με κωδικό 4979, D.964 που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Λ.Παλίλη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1 Χημικός Μηχανικός, Φυσικός ή Επιστήμονας Υλικών PhD)

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015