Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Σ. Περλεπέ.


Διακήρυξη