ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS +» (C.318 Ε.Υ.: Ν.ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ) (02/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 430 / 24-08-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ERASMUS +», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Καραμάνο Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3 θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή Φιλοσοφικών Σχολών)

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_ ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ ΩΣ_ ΞΕΝΗ_ ΓΛΩΣΣΑ_ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ_ ΠΑΤΡΩΝ_ 2015-2016

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 17/09/2015