ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (D.276/MIS 346791 - E.Y.: Β. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) (03/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 431/31-08-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για την υλοποίηση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ» με Φ.Κ.: D.276 και MIS 346791, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/09/2015