Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου 48 θέσεων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/09/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 430/24-08-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου 48 θέσεων, στο πλαίσιο του Έργου «PDF International Research Grant» με τίτλο «Novel insights into the properties and fate of naturally secreted alpha-synuclein», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια  Γ. Σωτηροπούλου.

Διακήρυξη