Ανακοίνωση Προσκλήσεων για την Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=&pageID=16&entryID=156&langID=1


Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EKT), συνεχίζει την προσπάθεια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων και προχωρά άμεσα στον επανασχεδιασμό της Πρόσκλησης για την «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου κρίθηκε σκόπιμος ο επιμερισμός του σε τέσσερις Περιοχές Ενδιαφέροντος, καθώς βάσει της πρώτης Πρόσκλησης (23/03/2010) δεν υποβλήθηκε ενιαία πρόταση για το σύνολο του έργου.

Οι 4 ξεχωριστές πράξεις αφορούν τις ακόλουθες Περιφέρειες:
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας.
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.
 
Δικαιούχοι είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας σε δυνητική σύμπραξη με το ΙΔΕΚΕ, το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα  καθώς και με ΜΚΟ που έχουν ήδη ασχοληθεί με συναφή αντικείμενα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται έγκαιρα στις ανακύπτουσες τεχνικές ή άλλες δυσκολίες ώστε να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ομαλή και αποδοτική ένταξη όλων των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 
 
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως  2/7/2010.

Προσοχή, η πρόσκληση η οποία αφορά την περιφέρεια όπου ανήκει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως τελικός δικαιούχος, είναι στο ακόλουθο site:

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&&tablePageID=9&langID=1&entryid=164

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)