Νέα κατώτατα όρια για τις Δημόσιες Συμβάσεις (28/11/2010)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αριθμό 1177/2009 (φύλλο L314/64/1-12-2009 Επίσημης Εφημερίδας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), από 01/01/2010 το κατώτατο όριο κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού μειώθηκε σε 125.000 €. Τα νέα κατώτατα όρια θα ισχύουν για δύο έτη.