Αξιολόγηση Υποβληθεισών Αιτήσεων στο πλαίσιο των Έργων: ΔΑΣΤΑ, Πρακτική Άσκηση και Γραφείο Διασύνδεσης (04/02/2011)

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφίων για τα προγράμματα Δ.Α.Σ.Τ.Α, Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών συνεδρίασαν στις 02/02/2011 και αποφάσισαν:

 

  1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι στερούνται έστω και ενός από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της ανακοίνωσης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
  2. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
    • Προηγούμενη εμπειρία (35%)
    • Σπουδές (50%)
    • Συνέντευξη (15%)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες ανά έργο και θέση. Η συνέντευξη θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της προηγούμενης εμπειρίας και των σπουδών, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επισυνάπτονται οι πίνακες.