Δημόσια Διαβούλευση προκήρυξης Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θέτει σε διαβούλευση την προκήρυξη "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "ΨΣ".

Το έργο (κωδικός ΟΠΣ: 215822) έχει ως αντικείμενο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς όλους τους συναλλασσόμενους με το Πανεπιστήμιο Πατρών με την προμήθεια, εγκατάσταση, απαιτούμενη ανάπτυξη και παραμετροποίηση Ενιαίου Συστήματος Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης (ΕΣΠΑΔ), καλύπτοντας και ακολουθώντας πλήρως όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς τη σύνδεσή του με την Κοινωνία.

Στους συναλλασσόμενους με το Ίδρυμα περιλαμβάνονται τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, Εργαζόμενοι), εξωτερικοί συναλλασσόμενοι (ενδεικτικά προμηθευτές και απόφοιτοι), λοιποί εξωτερικοί φορείς (ενδεικτικά ΥΠΕΠΘ, ΕΣΥΕ), αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, οι οποίοι από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με τα Πανεπιστήμιο Πατρών, από το οποίο θα λαμβάνουν και θα προσφέρουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση.

Το έργο προκηρύσεται με Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό. έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", Πρόσκληση: ΕΠ ΨΣ 01_2.2_v01, Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ειδικός Στόχος: 2.2 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη, χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Ταμείο Χρηματοδότησης ΕΤΠΑ και έχει προϋπολογισμό 2.870.280 Ευρώ με ΦΠΑ (Π/Υ χωρίς ΦΠΑ: 2.412.000 Ευρώ).

Περίοδος Διαβούλευσης: 20/01/2010 μέχρι και 08/02/2010 (αρχική ημερομηνία 31/01/2010)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Πληροφορίες: Σταύρος Κουμπιάς, Καθηγητής, koubias@ece.upatras.gr
Κοινοποίηση: Ε. Τσανάκα (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ), e.tsanaka@infosoc.gr

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη.

Με σκοπό την οργανωμένη συλλογή και επεξεργασία των σχολίων, η υποβολή τους θα πρέπει να γίνεται μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού υποδείγματος.