ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (09/02/2011)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε (3) τρία φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένες ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείμενα.

Το κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση θα τα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα: