Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

 

Η Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των αξιολογήσεων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς χρηματοδήτηση στο πλαίσιο της πράξης:

"Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση, μέσω του Ε.Π " Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΚΑΛΕΙ καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, λέκτορες, καθηγητές εφαρμογών κατόχους διδακτορικού τίτλου, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της διενέργειας αξιολογήσεων, καταθέτοντας σχετική δήλωση συμμετοχής.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/01/2010

Σχετικόsite:http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=108