Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Βασικής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας "Κ. Καραθεοδωρή 2013 μετά τη διαδικασία των ενστάσεων (29/04/2014)

Σας γνωρίζουμε την απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών κατά  τη  σημερινή συνεδρία της (378/28.04.2014), σχετικά με τον τελικό κατάλογο χρηματοδοτούμενων προτάσεων, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στον αρχικό κατάλογο που ανακοινώθηκε στις  24.03.2014.

Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος "Κ. Καραθεοδωρή 2013" μετά τη διαδικασία των ενστάσεων (εκδ.3)

Σημειώνεται ότι έχουν αποσταλεί προσωπικές απαντήσεις σε όλους τους συναδέλφους που έχουν καταθέσει ενστάσεις ή παρατηρήσεις στην αρχική απόφαση, με επεξηγήσεις για το σκεπτικό της βαθμολόγησης της πρότασής τους.