Φορολόγηση αλλοδαπών (06/05/2014)

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) περί φορολογικής κατοικίας (αρθ.4), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι «Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλλείματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος»

 

Κατόπιν του ανωτέρω άρθρου, παρακαλείστε προς επίσπευση της αμοιβής των αλλοδαπών που μετέχουν στα έργα σας και πληρούν αυτή την προϋπόθεση, μαζί με την εντολή πληρωμής τους να μας προσκομίζεται βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία ανήκουν.

 

Συνέπεια της έναρξης επιτηδεύματος είναι η φορολόγηση των εν λόγω αλλοδαπών στην Ελλάδα και όχι στη χώρα προέλευσής τους.