Παράταση του Προγράμματος "Θαλής"

Εσωτερική Προθεσμία 18 Φεβρουαρίου - Πέμπτη

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&&tablePageID=9&langID=1&entryid=116

 

ΘΕΜΑ: Κοινή ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της από 8/1/2010 υπ'αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 επικαιροποιημένη Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»,  που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Έχοντας υπόψη:

1.Την από 8/1/2010 επικαιροποιημένη με αρ.πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτή Πρόσκληση για την Πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», και ειδικότερα την παράγραφο 4, σημείο 4.3

2. Σχετικά επανειλημμένα αιτήματα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για εξομοίωση των δύο ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής  ερευνητικών  προτάσεων των Α.Ε.Ι  και των Ερευνητικών Κέντρων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, για λόγους δεοντολογίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κοινή ημερομηνία λήξης υποβολής ερευνητικών προτάσεων των Α.Ε.Ι και των  Ερευνητικών Κέντρων, δηλαδή μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2010, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτής πρόσκλησης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ», η οποία επικαιροποιήθηκε στις 8/1/2010, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Κατά τα λοιπά η εν λόγω Πρόσκληση ισχύει ως έχει.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ www.edulll.gr