Υποχρέωση σύναψης Σύμβασης Προμηθείας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών (Τιμολ.αξίας άνω των 2500ευρώ) (27/05/2014)

Σε συνέχεια της από 17/05/2013 ενημέρωσής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι :

  1. για προμήθειες άνω των 2.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) απαιτείται η υπογραφή σύμβασης (βλ. παρακάτω)
  2. οι ΕΛΚΕ οφείλουν να παρακρατούν και να αποδίδουν την κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για όλες τις έγγραφες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2  του Ν.4013/2011

 

Σύμβαση Προμηθείας-Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2500ευρώ (Έντυπο Δ5_02_Ε35)

 

Σύμβαση Προμηθείας-Παροχής Υπηρεσιών ΕΠΕΔΒΜ αξίας άνω των 2500ευρώ (Έντυπο Δ5_02_Ε35)

 

Το ανωτέρω υλικό είναι διαθέσιμο στον παρόντα ιστότοπο, τόσο στο πεδίο «Έντυπα Ε.Ε. - Οδηγίες» όσο και στο πεδίο «Έντυπα ΕΠΕΔΒΜ», στην κατηγορία «Τιμολόγια»