Καταγραφή με σκοπό την προβολή και υποστήριξη ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων (05/06/2014)

Είναι διαπιστωμένο ότι η έρευνα και η καινοτομία που παράγονται στο Πανεπιστήμιό μας είναι ιδιαίτερα υψηλές, διεθνούς επιπέδου και σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και να συνδεθούν με την παραγωγή της περιοχής και της χώρας.

Κάτι που έλειπε ως τώρα από το Πανεπιστήμιο μας είναι αφενός η συστηματική καταγραφή των ώριμων προς αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας και εν συνεχεία η υποστήριξη και ανάδειξη τους.

Η Επιτροπή Ερευνών προχωράει στην καταγραφή των ώριμων προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Καλούνται τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας να καταθέσουν περιγραφή των αποτελεσμάτων που κατά την κρίση τους βρίσκονται σε ώριμο στάδιο προς αξιοποίηση (technology readiness level μεγαλύτερο του 6) μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πληροφορίες για τα στάδια ωριμότητας: http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level

Καλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα http://www.admin.upatras.gr/node/1239 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2014.

Ως πρώτο βήμα ανάδειξης των ώριμων αποτελεσμάτων και σε συμφωνία με τους ενδιαφερομένους προτιθέται το Πανεπιστήμιο να συμμετάσχει σε σχετική εκδήλωση προβολής της ελληνικής καινοτομίας και τεχνολογίας που θα γίνει τον Ιούλιο στην Αθήνα που πρόκειται να οργανώσει το Υπουργείο Εξωτερικών με διεθνή συμμετοχή .


Φόρμα καταγραφής:
http://www.admin.upatras.gr/node/1239