Αμοιβή Υπαλλήλων ΠΠ από ερευνητικά έργα (Πρόσθετο έργο) (01/07/2014)


ΠΡΟΣ: Επιστημονικούς Υπευθύνους & συμμετέχοντες υπαλλήλους σε προγράμματα

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα:

  • Η αιτιολόγηση των δαπανών (αμοιβών) που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Ιδρύματός μας (ΙΔΑΧ, Μόνιμοι κλπ, εκτός μελών ΔΕΠ) στα ανωτέρω ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα ως πρόσθετο έργο (συμμετοχή εκτός ωραρίου εργασίας) καθιστά απαιτητή την παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6% επί του ποσού της εκάστοτε αμοιβής
  • Η μη παρακράτηση χαρτοσήμου 3,6% παραπέμπει σε πολυθεσία και απαιτείται η καταβολή της εισφοράς ΙΚΑ που αναλογεί στην εν λόγω αμοιβή.