Προθεσμία Υποβολής Εντολών & Αιτημάτων προς έγκριση από Συνεδρ. Επιτροπή Ερευνών (21/08/2014)

ΠΡΟΣ: Επιστημονικούς Υπευθύνους και συνεργάτες

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής των Πρυτανικών Αρχών από 01/09/2014 και της αναμονής ορισμού νέου Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, ενδεχομένως να υπάρξουν καθυστερήσεις στην προώθηση εντολών ή άλλων θεμάτων που απαιτούν υπογραφή μελών της Επιτροπής Ερευνών για τη διεκπεραίωσή τους.

 

Δεδομένης της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 28/08/2014 και προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλα τα ανωτέρω ζητήματα έως τις 31/08/2014, παρακαλείστε να προσκομίσετε έως τις 28/08/2014:

  • εντολές πληρωμών (για αμοιβές έως και τον 8ο/2014, τιμολόγια, μετακινήσεις κλπ), καθώς και
  • αιτήματα που χρίζουν έγκρισης από την Επιτροπή Ερευνών (προέγκρισης/κατακύρωσης διαγωνισμών, έναρξης/τροποποίησης έργων, αποδοχής δωρεών, δανείων, μεταφοράς ποσών, έγκρισης δαπανών, τροποποίησης συμβάσεων/συμφωνητικών, έγκρισης ΣΕΟ, έγκρισης μετακινήσεων, έγκρισης ανακοίνωσης προσκλήσεων εκδήλ. ενδιαφέροντος, επιλογής υποψηφίων σε προσκλήσεις εκδήλ. ενδιαφέροντος κλπ)