Ανακοίνωση - Πρόσκληση της ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ για Αξιολογητές των Προτάσεων της Δράσης "Συνεργασία" - ΕΠΑΝ 2 / ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων της Δράσης Εθνικής εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ή ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών.

                 http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6405