Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ερευνών

Αρχική σελίδα Διαχείριση ΈργωνΟδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ερευνών
Ο «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Έρευνας" περιλαμβάνει τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας - ΕΛΚΕ (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς επίσης λεπτομέρειες σχετικές με τη διαχείριση των έργων. Ουσιαστικά, παρουσιάζει και μερικές φορές εξειδικεύει την Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΚΥΑ'96, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Η ΚΥΑ'96 έγινε νόμος το 2009, ενώ με τον νόμο 3848 του 2010 εξειδικεύονται μεταξύ των άλλων οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να γίνουν από τα έσοδα του ΕΛΚΕ.

Στον Οδηγό περιλαμβάνονται αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων. Ειδικότερα, δίνονται στοιχεία για ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Καραθεοδωρή», η Διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η Δημιουργία και ο Έλεγχος Τεχνοβλαστών και τα Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα. Παρατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες διαχείρισης των έργων, τη Διαχειριστική Επάρκεια του ΕΛΚΕ, την Οργανωτική του Δομή, τους Δείκτες Εξυπηρέτησης, την Πολιτική Χορήγησης Δανείων, την Συμπλήρωση Εντύπων, τα Κόστη Ανθρωποωρών και Ανθρωπομηνών στην εκτέλεση των έργων, καθώς και την Διαχείριση Διοργάνωσης Συνεδρίων. Ο Οδηγός κλείνει με περιγραφή της απομακρυσμένης παρακολούθησης των έργων μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού που είναι διαθέσιμη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας 101/26.03.2012 και επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 479/03.05.2012. Στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ερευνών θα βρείτε πιο πρόσφατες διατάξεις και έντυπα που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στον Οδηγό.

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ερευνών 2012