Δάνεια

Αρχική σελίδα Διαχείριση ΈργωνΔάνεια

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών περί της Χορήγησης Δανείων υπό της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Ένα σημαντικό ζήτημα πολιτικής της Επιτροπής Ερευνών είναι η οικονομική υποστήριξη των έργων που διαχειρίζεται στις περιπτώσεις που καθυστερεί η καταβολή χρημάτων από την πηγή χρηματοδότησης. Στα πλαίσια αυτά γίνεται προσπάθεια βελτίωσης τόσο των κανόνων δανειοδότησης των έργων όσο και αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού δανεισμού από την Επιτροπή Ερευνών.

Η προσπάθεια αυτή εστιάζει κυρίως στην κάλυψη των αναγκών σε «Αμοιβές Ερευνητών – Υποτροφίες» και «Αναλώσιμα – Μετακινήσεις» στο μέγιστο βαθμό. Στο στάδιο αυτό λόγω της αύξησης του όγκου των εξυπηρετούμενων προγραμμάτων και της διεύρυνσης των πηγών προέλευσής τους, γίνεται προσπάθεια για την ορθολογικότερη χρήση των διαθεσίμων κονδυλίων με τη θέσπιση απλών και διαφανών κριτηρίων που θα είναι εφαρμόσιμα στα αντίστοιχα ερευνητικά έργα. Αποφασίζεται ότι από την 1/1/2008 ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Ερευνών για την υποστήριξη των δανείων θα είναι 1.000.000,00 ευρώ.

Οι κανόνες δανειοδότησης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η δανειοδότηση να αφορά υπογεγραμμένα και εγκεκριμένα έργα.
  2. Τα χορηγούμενα δάνεια να είναι άτοκα.
  3. Δεν χορηγούνται δάνεια για την αποπληρωμή του έργου. Δάνειο ενόψει καταβολής της τελευταίας δόσης (αποπληρωμή) από το φορέα χρηματοδότησης χορηγείται μόνο εφόσον από τη Σύμβαση ή το Τεχνικό Δελτίο του έργου τίθεται σαν προϋπόθεση η ύπαρξη εξοφλημένων δαπανών.
  4. H συνολική δανειοδότηση ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του.
  5. Τα δάνεια αυτά πρέπει να αποσκοπούν κατά κύριο λόγο σε κάλυψη δαπανών για «Αμοιβές Ερευνητών» (πλην αμοιβών των μελών ΔΕΠ και άλλου μόνιμου προσωπικού) και «Υποτροφίες». Ως μέγιστο όριο για την κάλυψη των αμοιβών αυτών θεωρείται η μη πληρωμή τους για έξι (6) μήνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και με γνώμονα την δυνατότητα ομοιόμορφης κάλυψης των αναγκών όλων των προγραμμάτων.
  6. Εφόσον το σύνολο των χορηγηθέντων ανά έργο δανείων δεν έχει υπερβεί το 20% του προϋπολογισμού του, δύνανται να χορηγούνται δάνεια για «Αναλώσιμα» και δύο (2) το πολύ «Μετακινήσεων» συνολικά ανά έργο
  7. Η ευθύνη επιστροφής των χορηγηθέντων δανείων βαρύνει αποκλειστικά τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.