Έντυπα Ε.Ε. - Οδηγίες

Αρχική σελίδα Διαχείριση ΈργωνΈντυπα Ε.Ε. - Οδηγίες

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα ισχύοντα έντυπα εδώ ή να επιλέξετε κάποιο/α από τον πίνακα που ακολουθεί.


Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων
Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης_Οδηγία 2012-2013
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο Πλαίσιο Έργων (Απόφ.389_28.08.2014) (ΝΕΟ)
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009 (ισχύς έως 15/12/2014)
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (ισχύς έως 15/12/2014)
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στο Πλαίσιο Έργων (Απόφ.384_23.06.2014) (ΝΕΟ)
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στο Πλαίσιο Έργων (ισχύς έως 15/12/2014)
Απόφαση για τις αποζημιώσεις μετακινήσεων
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 274_28.07.2010
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ_ΚΑΙ_ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ (RATE)_ΕΛΚΕ_ΠΠ_Απόφ. 357_10.07.2013 (ΝΕΟ)
Έναρξη Έργου
Δ1 01 Ε01 Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Έργων v2
Δ1 01 Ε05 Ιδια Συμμετοχή (για υποβολή πρότασης)
Δ5 02 Ε39 Δήλωση Ιδίας Συμμετοχής (ΝΕΟ)
Δ3 01 Ε04 Έντυπο Προέγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού
Δ4 01 Ε01 Έντυπο Έναρξης Έργου v2
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ4 01 Ε02 Κατανομή Προϋπολογισμού
Δ4 01 Ε03 Έντυπο Έναρξης Έργου Κλινικών Μελετών
Δ4 03 Ε01 Έντυπο Τροποποίησης Έργου v2
Δ5 01 Ε03 Αίτηση Απαλλαγής ΦΠΑ - Ευρωπαϊκό Έργο
Δ5 01 Ε04 Αίτηση προς ΔΟΥ για Απαλλαγή ΦΠΑ
Δ5 01 Ε05 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για Απαλλαγή ΦΠΑ
Δ5 01 Ε06 Βεβαίωση Έναρξης Χρήσης Εξοπλισμού για Απαλλαγή ΦΠΑ προς ΔΟΥ
Λογιστήριο
Δ5 01 Ε01 Έκδοση εγγυητικής επιστολής (v2)
Δ5 02 Ε11 Δέσμευση Αποδέσμευση Ποσού v2
Δ5 02 Ε12 Αποστολή Χρημάτων σε Συνεργαζόμενο Φορέα
Δ5 02 Ε16 Έκδοση Τιμολογίου Εξωτερικού v2
Δ5 02 Ε18 Μεταφορά Εσόδου Δαπάνης
Δ5 02 Ε20 Έκδοση Τιμολογίου Επιδότησης v2
Δ5 02 Ε21 Έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών v2
Δ5 02 Ε35 Αίτηση Έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΝΕΟ)
Δ5 01 Ε02 Τήρηση Αρχ. Εγγυητ. Επιστρ. Προμήθ. Ε.Λ.Κ.Ε.
Δ5 02 Ε42 Πρωτόκολλο Καταστροφής Παγίων (ΝΕΟ)
Αίτηση Δανείου
Δ5 02 Ε13 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης από ΕΛΚΕ (πρώην Αίτηση Δανείου από ΕΛΚΕ)_v2 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε14 Αίτηση Ταμειακής Διευκόλυνσης μεταξύ έργων (πρώην Αίτηση Εσωτ. Δανείου)_v3 (ΝΕΟ)
Υποτροφίες
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού
Επικουρικό Έργο Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
Ερευνητικό Πρόγραμμα Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών (v3)
Δ5 02 Ε22 Συμφωνητικό Υποτροφιών (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
Υποτροφία Τμήματος Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
Αμοιβές Ερευνητών
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού (ΝΕΟ)
Αμοιβή Αλλοδαπού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών (v3)
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών (v3) στα ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε24 Σύμβαση Αλλοδαπών (v4) (από 01/08/2013) στα ΑΓΓΛΙΚΑ (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
Αμοιβή με τίτλο κτήσης (πρώην ανέργου) Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης (v3)
Δ5 02 Ε31 Συμφωνητικό Επαγγελματικής Δαπάνης (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2) (ΝΕΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_με Τίτλο Κτήσης (για μη-Επιτηδευματίες) (20/05/2015) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Ευρ. Προγράμματα
Αμοιβή ΔΕΠ Άλλου Φορέα Δ5 02 Ε19 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ v2
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων (v3)
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015 (ΝΕΟ)
Αμοιβή Ερευνητή - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (v4)
Δ5 02 Ε26 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (v5) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Ασφ. Φορέα (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
Αμοιβή Μισθωτών Συνταξιούχων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε01 Πινάκιο Αμοιβής
Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (v3)
Δ5 02 Ε31 Ιδιωτικό Συμφωνητικό (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015 (ΜΟΝΟ για Μισθωτούς Δημοσίου Τομέα) (ΝΕΟ)
Υπεύθυνη Δήλωση Μισθωτού
Υπεύθυνη Δήλωση Συνταξιούχου (20/05/2015) (ΝΕΟ)
Αμοιβή με Πολυθεσία Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
Δ5 02 Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε09 Δήλωση Πολυθεσίας Προσωπικού άλλου Φορέα
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών (v3)
Δ5 02 Ε25 Σύμβαση για Διοικητικούς Παν. Πατρών (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων (v3)
Δ5 02 Ε32 Συμφωνητικό Μονίμων (v4) (από 01/08/2013) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε33 Time Sheet (v2) (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2013
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2014
Δ5 02 Ε41 Συνολικό Ετήσιο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2015 (ΝΕΟ)
Προκαταβολή
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Απόδοση Προκαταβολής
Δ5 02 Ε03 Απόδοση Προκαταβολής v2
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής v2
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών v2
Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v2
Δ5 02 Ε40 Εντολή Μετακίνησης & Ημερήσιας Αποζημίωσης (ΝΕΟ)
Μετακινήσεις
Δ3 05 Ε01 Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας v2
Δ3 05 Ε02 Στοιχεία Δικαιούχου (v2)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης v2
Δ5 02 Ε40 Εντολή Μετακίνησης & Ημερήσιας Αποζημίωσης (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών v2
Δ5 02 Ε10 Δήλωση Αυτοκινήτου
Τιμολόγια
Δ3 01 Ε01 Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων) v3
Τραπεζικά Δεδομένα για Συναλλαγές με Εξωτερικό
Δ3 01 Ε02 Έγκριση Προμήθειας με απευθείας ανάθεση
Δ5 05 Ε36 Σύµβαση Προμήθειας Ειδών/Παροχής Υπηρεσιών αξίας άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ (ΝΕΟ)
Αναλώσιμα, Λοιπά Έξοδα, Αμοιβές Τρίτων Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Εγγραφή σε Συνέδρια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Πάγια Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής v2
Τιμολόγια Εξωτερικού Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής v3 (ΝΕΟ)
Δ5 02 Ε04 Κατάσταση Δαπανών
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Δ5 02 Ε06 Πρωτόκολλο Παραλαβής v2