Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών

Αρχική σελίδα Καινοτομία και Μεταφορά ΤεχνογνωσίαςΕργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών

Κανονισμός Λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


«Ισχύουσα απόφαση (υπ’αρ.357/10.7.2013) για τον υπολογισμό τιμών Ανθρωποώρας των κατηγοριών προσωπικού (παρ.1.3 Γενικού Κανονισμού)»

 


Κανονιστικό Πλαίσιο Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών

Επικαιροποιημένο Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών"- (Υπ.αρ.423/8.6.2015 απόφαση Επιτροπής Ερευνών)

Αίτηση-Δήλωση Επ.Υπευθύνου για έργο ΠΥΠΕ
Αίτηση-Δήλωση Επ.Υπευθύνου για έργο ΠΥΠΕ (από μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ)

Κατάλογος Εργαστηρίων

Πίνακας Παροχής Υπηρεσιών από εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών

Νομικό Πλαίσιο Διαπίστευσης Εργαστηρίων

Διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (Ε.ΣΥ.Δ), μέσω καθορισμένων διαδικασιών, ότι ενα νομικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια.

 

(Σχετική παρουσίαση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Δ)