Αγορά Ερευνητικού Εξοπλισμού

Αρχική σελίδα Υποστήριξη της ΈρευναςΑγορά Ερευνητικού Εξοπλισμού

Υπόμνημα για την Πολιτική της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την ενίσχυση της αγοράς Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού (απόφαση ολομέλειας Επιτροπής Ερευνών συνεδρίαση αριθμ. 98/11.07.2011)

Στην αριθμ.: 98/11.7.2011 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (Ολομέλεια) επανακαθορίστηκε η Πολιτική της Επιτροπής Ερευνών για το τρέχον διάστημα σχετικά την προμήθεια πάγιου επιστημονικού εξοπλισμού ως κάτωθι:

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ) είναι η υποστήριξη της ερευνητικής προσπάθειας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η επίτευξη των ερευνητικών στόχων αλλά και η εξασφάλιση ερευνητικών προγραμμάτων εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη σύγχρονου  επιστημονικού εξοπλισμού. Η χρηματοδότηση για την απόκτηση ή την ανανέωση του απαιτούμενου εξοπλισμού είναι συνήθως δύσκολο να εξασφαλισθεί μέσω  των περισσοτέρων ελληνικών ή διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και από τους θεσμοθετημένους για αυτό πόρους δηλ. τις Δημόσιες Επενδύσεις λόγω της αναιμικής επιχορήγησης. Επομένως ένας από τους στόχους της Επιτροπής Ερευνών πρέπει να είναι η διευκόλυνση αγοράς επιστημονικών οργάνων και  λοιπού πάγιου επιστημονικού εξοπλισμού υψηλού κόστους. Τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική είναι οι ακόλουθοι:

•1. Δανεισμός

Δανεισμός των επιστημονικών υπευθύνων για την απόκτηση πάγιου ερευνητικού εξοπλισμού μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων (όπου αυτός είναι επιλέξιμη δαπάνη). Το δάνειο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 40.000 Ευρώ ανά έτος προγράμματος. Επίσης δεν θα ξεπερνά το κονδύλιο που έχει εξασφαλιστεί από το ερευνητικό πρόγραμμα και θα δίνεται με την έγκριση του προγράμματος ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη απόσβεση. Το δάνειο θα βαρύνει τα αντίστοιχα κονδύλια που έχουν δεσμευτεί για αυτό το λόγο από την ΕΕ. Προϋπόθεση για την δανειοδότηση είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του ποσού του εξοπλισμού το οποίο είτε δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη (π.χ. ΦΠΑ) είτε δεν προλαβαίνει να αποσβεστεί. Π.χ. αν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τετραετή διάρκεια το μη αποσβενόμενο ποσό είναι το 20% της αξίας του οργάνου για αποκλειστική χρήση του στο πρόγραμμα.

Το ανά έτος αποσβενόμενο ποσό λόγω της χρήσης του οργάνου στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρακρατείται από την ΕΕ, μέχρι να επιστραφεί το σύνολο του χορηγηθέντος δανείου.

(Συνολικό ποσό δανεισμού: 200 KEuro)

•2. Συγχρηματοδότηση

Συμμετοχή της ΕΕ στη συγχρηματοδότηση επιστημονικού εξοπλισμού ή ολοκληρωμένων πειραματικών ή μετρητικών συστημάτων (προμήθεια νέων συστημάτων ή ολοκλήρωση/συμπλήρωση υπαρχόντων). Όταν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, Εργαστήρια, Τομείς ή και Τμήματα έχουν εξασφαλίσει σημαντικό ποσό για την αγορά επιστημονικού εξοπλισμού. θα πρέπει η ΕΕ να συμμετέχει στην αγορά του εξοπλισμού σύμφωνα με κάποια κριτήρια τα οποία περιγράφονται παρακάτω :

Α) Το συνολικό ποσό που θα διαθέτει η ΕΕ να μην είναι μεγαλύτερο του 50% της αξίας του εξοπλισμού και δεν θα ξεπερνά το ποσό των 40.000 Ευρώ.

Β) Να έχει εξασφαλιστεί  το υπόλοιπο του ποσού αγοράς του εξοπλισμού πριν την εκταμίευση του εγκριθέντος ποσού.

Γ) Ο εξοπλισμός ή το πειραματικό ή μετρητικό σύστημα να είναι αξίας μεγαλύτερης από  20.000€

Δ) Ο εξοπλισμός να έχει σημαντική προστιθέμενη αξία π.χ. να προτείνεται η αγορά του από πολλά μέλη ΔΕΠ τα οποία θα συμμετέχουν στη χρήση του.

Ε) Να μην υπάρχει άλλο ανάλογο όργανο στο Π.Π. ή αν υπάρχει να είναι παλαιό και να χρήζει αντικατάστασης.

ΣΤ) Μετά την απόκτηση του εξοπλισμού αυτός να είναι διαθέσιμος για χρήση και από άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου που μπορεί να το χρειαστούν. Τα επισπεύδοντα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία του εξοπλισμού καθώς και των δυνατοτήτων τους στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου μέλους ΔΕΠ αλλά και τους όρους χρήσης του εξοπλισμού από τρίτα μέλη ΔΕΠ (οι οποίοι θα πρέπει να συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης και να εγκρίνονται από την ΕΕ).

Ζ) Προτεραιότητα στην χρηματοδότηση θα έχουν αιτήσεις που προέρχονται από μέλη ΔΕΠ που έχουν τον κύριο όγκο των προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ.

Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται μία φορά ανά εξαετία.

Η προσαρμογή σε όλα τα παραπάνω κριτήρια είναι προϋπόθεση προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Το αίτημα  για την προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από σύντομη μελέτη σκοπιμότητας (π.χ. 1 σελίδα) στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα προσδοκώμενα οφέλη για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον ΕΛΚΕ και να παρατίθενται στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι εφικτή η επίτευξη αυτών των οφελών.

Συνιστάται η δημιουργία επιτροπής πάγιου εξοπλισμού η οποία και θα εισηγείται στο επταμελές ή στην ολομέλεια επί του αιτήματος. Το διαθέσιμο ποσό για αγορά πάγιου εξοπλισμού θα ορίζεται ετησίως ταυτόχρονα με την έγκριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Οι αιτήσεις για συγχρηματοδότηση κάποιου οργάνου υποβάλλονται καθ' όλην την διάρκεια του  έτους. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Επόμενες αξιολογήσεις θα γίνονται σε τακτά διαστήματα μέχρι την κάλυψη του εγκριθέντος προϋπολογισμού.

(Συνολικό ποσό: 170.000 Euro)

Ειδικές Περιπτώσεις:

Η επιτροπή ερευνών είναι υποχρεωμένη να εξετάζει κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω αναφερθέντα κριτήρια και στο πλαίσιο ξεχωριστού προϋπολογισμού, αιτήματα υποστήριξης εξοπλισμού και υποδομών για έρευνα και παροχή υπηρεσιών, στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:

  • 1. Αιτήματα Τμημάτων, όταν οι αιτούμενες ερευνητικές υποδομές αφορούν το σύνολο των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του Τμήματος (απόφαση Γ.Σ.).

Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η σημασία της συγκεκριμένης υποδομής για την διεξαγωγή της έρευνας στο Τμήμα και η ίδια συμμετοχή στην κάλυψη της δαπάνης. Το εγκρινόμενο ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10.000 Ευρώ ανά Τμήμα ανά Τριετία.

Συνολικό ποσό : (30 KEuro)

  • 2. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ που έχουν φέρει σημαντικό αριθμό προγραμμάτων στην Επιτροπή Ερευνών.

Προτείνεται το ποσό των 20.000 Ευρώ από τις κρατήσεις να επιστρέφεται ως υποστήριξη ερευνητικού εξοπλισμού, αν το μέλος ΔΕΠ έχει ξεπεράσει συνολικά τα δύο εκατομμύρια € σε προγράμματα ερευνητικά-αναπτυξιακά-παροχής υπηρεσιών, όχι όμως ιδρυματικά ή Τμηματικά, την τελευταία εξαετία. Με τον τρόπο αυτόν επιστρέφουμε χρήματα στους ερευνητές που έχουν φέρει χρήματα στον ΕΛΚΕ για την αγορά εξοπλισμού και το Πανεπιστήμιο Πατρών γίνεται ανταγωνιστικότερο. Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβάλλεται μία φορά ανά εξαετία. Για την χρηματοδότηση τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση το ποσό που εξασφάλισαν τα μέλη ΔΕΠ και διαχειρίστηκε ο Ειδικός Λογαριασμός.

Συνολικό ποσό : (40 KEuro)