Ερευνητική Επετηρίδα 2006-2009

Αρχική σελίδα Προβολή Ερευνητικού ΈργουΕρευνητική Επετηρίδα 2006-2009

 

Η Ερευνητική δραστηριότητα είναι ο μοχλός προόδου ενός Πανεπιστημίου και η ανάπτυξή της αποτελεί χρέος όλων των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ποιότητα αλλά και η ποσότητα της Ερευνητικής δραστηριότητας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη δημιουργία ερευνητικού δυναμικού και την προσφορά στην κοινωνία καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η παρούσα Ερευνητική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει στοιχεία αποτίμησης της ερευνητικής δραστηριότητας, καλύπτει την περίοδο 2006-2009 και αποτελεί συνέχεια ανάλογων προηγούμενων εκδόσεων.

Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων Web-of-Science, η οποία περιλαμβάνει τις βάσεις δεδομένων: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)--1970-present, Social Sciences Citation Index (SSCI)--1970-present και Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)--1975-present, ενώ πολύτιμη ήταν η συνδρομή των μελών ΔΕΠ στον έλεγχο της ορθότητας των δημοσιεύσεων και τη συμπλήρωση της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η Ερευνητική αυτή επετηρίδα περιέχει τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ κατά Τμήμα, τα Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα, τα έργα Καραθεοδωρή, καθώς και τους τίτλους από όλα τα Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα που διαχειρίστηκε η Επιτροπή Ερευνών κατά τα έτη 2006-2009.