Ανακοινώσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΑνακοινώσεις
σελίδα:
5 6 7 8 9

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Προγρ. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» (25/04/2013)

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» για προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 7 Μαίου.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ύψους 17,5 Εκ. Ευρώ.
Μέλη ΔΕΠ & ερευνητές που παρακολούθησαν την ημερίδα ενημέρωσης την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα ανέφεραν σημαντική κινητικότητα, είνια δε πιθανόν ότι η Ελλάδα (τρεις Περιφέρειες) να διεκδικήσει συνολικά άνω των 8 Εκ. Ευρώ.
Οι ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, η και το ίδιο το Πανεπιστήμιο μέσω του Γραφείου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μπορεί να συμμετάσχουν σε διάφορες δράσεις.
Το έργο έχει 100% χρηματοδότηση, ενώ στο πλαίσιο υλοποίησής του θα δημιουργηθούν διασυνοραικές συμπράξεις για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Επισυνάπτεται σχετικό υλικό από την πρόσφατη ημερίδα, ενώ πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στις ιστοσελίδες της πρόσκλησης:
http://www.greece-italy.eu/calls-for-proposals/call-for-strategic-project-proposals.html

Κύρια σημεία Πρόσκλησης από Ημερίδα


Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμαμα LIFE+ (18/04/2013)

Ανακοινώθηκε πρόσκληση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ που αφορά σε δράσεις για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ανάπτυξης πολιτικών και της εφαρμογής συστημάτων διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  των πολιτών.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε τόσο από το έγγραφο της Πρόσκλησης όσο και από την ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/index.htm


Απόφαση επαναπροκήρυξης για τη θέση ΑΜ/03 ειδικότητας «ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στο πλαίσιο της πράξης «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» (D.590-Ε.Υ.: Ν. ΑΒΟΥΡΗΣ) (03/04/2013)

Επί του αριθμ. 11047/29.03.2013 εγγράφου του κ. Ν. Κάνιστρα, με το οποίο δεν αποδέχεται την ανάθεση έργου (υπ' αριθμ. 345/28.02.2013 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών) για την θέση ΑΜ/03, όπως αυτή είχε προκηρυχθεί στην αρ. 38669/13.12.2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΨ469Β7Θ-62Ε) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα», η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το με αρ.πρωτ.: 11049/29.03.2013 αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Ν. Αβούρη, αποφασίζει την επαναπροκήρυξη της ως άνω θέσης.


Eκθέσεις Αξιολόγησης για τις αναθέσεις έργων, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (D.590-Ε.Υ.: Ν. ΑΒΟΥΡΗΣ) (12/03/2013)

Σε συνέχεια της υπ' αρ. 38699/13-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΨ469Β7Θ-62Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων α) ΑΜ/01, β) ΑΜ/02, γ) ΑΜ/03 και δ) ΑΜ/04, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην ως άνω πρόσκληση, του ερευνητικού έργου «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με Φ.Κ. D.590 & MIS : 384094, ανακοινώνονται τα Πρακτικά Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών έως τις 22 Μαρτίου 2013.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜ_01, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜ_02, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜ_03, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜ_04, ΠΕ - ΤΕ


ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του προγρ. "Κ. Καραθεοδωρή 2008"

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων του προγράμματος Βασικής Έρευνας «Κ. Καραθεοδωρή 2008». Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 με ώρα έναρξης την 9η πρωινή, στο μικρό αμφιθέατρο του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Η Επιτροπή του Προγράμματος

Κ. Καραθεοδωρή

 

Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας


σελίδα:
5 6 7 8 9