Διαγωνισμοί

Αρχική σελίδα ΝέαΔιαγωνισμοί
σελίδα:
2 3 4 5 6

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» για το Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/07/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 410/09-02-2015, επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης του Υποέργου 2, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Φωτονικά πολυμερικά συστήματα για εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορίας  (ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ)» με  MIS 377358 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Βάϊνο Νικόλαο.

 

Διακήρυξη


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή», Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν  405/29-12-2014, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Τακτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 81.300,81  ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (100.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Λέκτορα κ. Δημήτριο Τσώλη.

 

ΔιακήρυξηΠρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 424/15-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Γ. Αλεξίου.

Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (D.543 – ΘΑΛΗΣ – Ε.Υ.: Α. Μπεζεριάνος) (19/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Μπεζεριάνο.

Διακήρυξη

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/06/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 423/08-06-15 προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Δ. Πολύζο.

 

Διακήρυξη


σελίδα:
2 3 4 5 6