Πρόσφατες Προσκλήσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΠρόσφατες Προσκλήσεις
σελίδα:
1 2 3 4 5

Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών"

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3379/23-03-2010, για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό

υποβολής πρότασης: http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=128

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Θα γίνονται δεκτές μόνο προτάσεις που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων της πρόσκλησης και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 24/03/2010 έως 22/4/2010.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)

 


Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη"

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3379/23-03-2010, για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό υποβολής πρότασης: http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=129 

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 24/03/2010 έως 22/4/2010.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)

 


Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά"

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3378/23-03-2010, για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό υποβολής πρότασης: http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=127

 

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), καθώς και την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες

Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν από τους δυνητικούς Δικαιούχους είτε μεμονωμένα είτε υπό τη μορφή συμπράξεων. Στην περίπτωση συμπράξεων,  θα υποβάλλεται κοινή πρόταση με τον ένα δυνητικό δικαιούχο έχοντα την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης (Φορέας Υλοποίησης) και τον/τους άλλους φορείς ως συμπράττοντες. Στο πλαίσιο της πρότασης της σύμπραξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσει ο κάθε συμπράττων και η σύνδεση της κάθε δαπάνης με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο κάθε συμπράττων φορέας οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση της συμμετοχής του από τα αρμόδια διοικητικά του όργανα.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 24/03/2010 έως 22/4/2010.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)

 


Ανακοίνωση - Πρόσκληση της ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ για Αξιολογητές των Προτάσεων της Δράσης "Συνεργασία" - ΕΠΑΝ 2 / ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων της Δράσης Εθνικής εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ή ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Αξιολογητών.

                 http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6405

 

 


Παράταση του Προγράμματος "Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»  ΕΩΣ 8-2-2010

 

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=&pageID=16&entryID=85&langID=1

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»

 

Η Ειδική Γραμματέας έχοντας υπόψη

1. τις τεχνικές δυσκολίες που εμφανίσθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση των προτάσεων της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ»

2. τα αιτήματα χρονικής παράτασης από ενδιαφερόμενους αξιολογητές για την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη υπ' αριθμ. 80/7-1-2010 σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»  

Αποφασίζει

Τη χρονική παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 8/2/2010 (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής) για την αξιολόγηση των προτάσεων της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ».

Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. 80/7-1-2010 σχετική Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση των προτάσεων της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ», ισχύει ως έχει.


σελίδα:
1 2 3 4 5