Πρόσφατες Προσκλήσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΠρόσφατες Προσκλήσεις
σελίδα:
1 2 3 4 5

Παράταση του Προγράμματος "Θαλής"

Εσωτερική Προθεσμία 18 Φεβρουαρίου - Πέμπτη

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&&tablePageID=9&langID=1&entryid=116

 

ΘΕΜΑ: Κοινή ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της από 8/1/2010 υπ'αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 επικαιροποιημένη Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»,  που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Έχοντας υπόψη:

1.Την από 8/1/2010 επικαιροποιημένη με αρ.πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτή Πρόσκληση για την Πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», και ειδικότερα την παράγραφο 4, σημείο 4.3

2. Σχετικά επανειλημμένα αιτήματα Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για εξομοίωση των δύο ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής  ερευνητικών  προτάσεων των Α.Ε.Ι  και των Ερευνητικών Κέντρων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, για λόγους δεοντολογίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κοινή ημερομηνία λήξης υποβολής ερευνητικών προτάσεων των Α.Ε.Ι και των  Ερευνητικών Κέντρων, δηλαδή μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2010, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτής πρόσκλησης με τίτλο «ΘΑΛΗΣ», η οποία επικαιροποιήθηκε στις 8/1/2010, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Κατά τα λοιπά η εν λόγω Πρόσκληση ισχύει ως έχει.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ www.edulll.gr 


Επικαιροποιημένη Πρόσκληση ΘΑΛΗΣ

Επικαιροποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης "Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής Έρευνας και Καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης Ερευνητών υψηλού επιπέδου απο το εξωτερικό μέσω τηε διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης Έρευνας Αριστείας", που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ένωση μέσω του Ε.Π " Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - πρόβλεψη δυνατότητας Ερευνητικών Κέντρων να είναι Συντονιστές Ερευνητικών Ομάδων.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 08/02/2010

Σχετικά site:

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/proskliseis/102251_EPIKAIROPOIHMENH_PROSKLHSH_THALIS_TELIKO.doc

http://www.edulll.gr/UserFiles/File/proskliseis/103212_EGGRAFO_EPIKAIROPOIHSHS_PROSKLHSHS_THALI_TELIKO.doc

 

Σχετικά Έγγραφα:

 

 

 


Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

 

Η Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των αξιολογήσεων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς χρηματοδήτηση στο πλαίσιο της πράξης:

"Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση, μέσω του Ε.Π " Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΚΑΛΕΙ καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, λέκτορες, καθηγητές εφαρμογών κατόχους διδακτορικού τίτλου, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της διενέργειας αξιολογήσεων, καταθέτοντας σχετική δήλωση συμμετοχής.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31/01/2010

Σχετικόsite:http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=108

 


Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 14823/23-09-2009, για την κατηγορία πράξης «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ», για την πράξη «Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ – ΑΠ4» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό υποβολής πρότασης.

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες δράσεις, που αναφέρονται και αφορούν όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα γίνονται δεκτές προτάσεις που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων της πρόσκλησης και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά).


Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 15242/29-09-2009, για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», με κωδικό: 01.73.43.01, για την πράξη «Ενεργός ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και Παιδεία Ομογενών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας κοινοποιούμε τη σχετική πρόσκληση και το υλικό υποβολής πρότασης.

Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα γίνονται δεκτές προτάσεις που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δράσεων της πρόσκλησης και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 30/09/2009 έως 13/11/2009

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά).


σελίδα:
1 2 3 4 5