Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου "Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy - CESAPO" (13/03/2012)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου "Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy - CESAPO"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας για την υλοποίηση του έργου "Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy - CESAPO", που συγχρηματοδοτείται απότ ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%) στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αθανάσιο Α. Αργυρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου το κάτωθι:

"Υποστήριξη του συντονισμού του συνόλου των δράσεων εργασίας (Work Packages) του έργου και υποστήριξη στη διοργάνωση και εκτέλεση του συνόλου των δράσεων δημοσιότητας του έργου"

Επισυνάπτεται η πρόσκληση


Εκθέσεις Αξιολόγησης Αιτήσεων / Πρόσκληση ΕΛΚΕ 23825/13-10-2011 (07/03/2012)

Οι  Επιτροπές Αξιολόγησης παρέλαβαν τους φακέλους των υποψηφίων για την ανάθεση έργου: ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ΠΕ Πληροφορικής και περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και περιορισμένης χρονικής διάρκειας στα πλαίσια του Έργου με τίτλο:

«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών στις 22-12-2011. Μετά από μελέτη των περιεχομένων εγγράφων σε κάθε φάκελο υποψηφίου, οι Επιτροπές κατέγραψαν αρχικά την πληρότητα και εγκυρότητα των αιτουμένων πιστοποιητικών και στη συνέχεια προχώρησαν στην αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης, όπως αυτό εγκρίθηκε στην υπ.αριθμ. 318/1-2-2012 συνεδρίαση του Ε.Ε.Ο. της Επιτροπής Ερευνών.

Έκθεση Αξιολόγησης ΠΕ Δοικητικού-Οικονομικού

Έκθεση Αξιολόγησης ΠΕ Πληροφορικής

Έκθεση Αξιολόγησης ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου Έρευνας στο Πλαίσιο της Δράσης Intersocial (05/03/2012)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου Έρευνας στο Πλαίσιο της Δράσης Intersocial, Unleashing the Power of Social Networking for Enhancing Regional SMEs.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών για την υλοποίηση του έργου "INTERSOCIAL: Unleashing the Power of Social Networking for Enhancing Regional SMEs", που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%) στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Αβούρη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου το κάτωθι έργο:

Επισυνάπτεται η πρόσκληση  


Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών για το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ (28/02/2012)

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν εισήγησης  της επιτροπής αξιολόγησης για τον τρόπο βαθμολόγησης των υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ στην  αριθ. 318/1.2.2012 συνεδρίαση, αποφάσισε τον ακόλουθο τρόπο βαθμολόγησης:

α. Ο βαθμός του πτυχίου λαμβάνει αρχικά 45 μονάδες. Μετά την παρέλευση των υποχρεωτικών ετών σπουδών συν ένα επιπλέον έτος (ν+1), θα μειώνεται κατά 5% για κάθε πρόσθετο έτος καθυστέρησης για την λήψη του πτυχίου.

β. Η εργασιακή εμπειρία βαθμολογείται με 30 μονάδες για 5 έτη απασχόλησης.

γ. Η συνέντευξη λαμβάνει 15 μονάδες το ανώτερο.

δ. Η γνώση Αγγλικής Γλώσσας βαθμολογείται ανάλογα με το επίπεδο του διπλώματος Lower: 10 βαθμοί για επίπεδο Α, 9 βαθμοί για επίπεδο Β, και 7 βαθμοί για επίπεδο C.

 Τρόπος Μοριοδότησης Αιτήσεων

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη μιας Σύμβασης/εων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου Μελέτης Αξιοπιστίας Φ/Β Διατάξεων (17/02/2012)

ΠΡΑΞΗ: Ι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ): Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»

ΕΡΓΟ: «Διεργασίες για την ανάπτυξη Νέων Φωτοβολταϊκών Νανοϋλι-κών Πυριτίου», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 09ΣΥΝ-42-861

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Φ/Β ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Διεργασίες για την ανάπτυξη Νέων Φωτοβολταϊκών Νανοϋλι-κών Πυριτίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον/την καθηγητή Γιαννούλη Παναγιώτη του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου το/τα κάτωθι:

Επισυνάπτεται η πρόσκληση


σελίδα: