Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη 2 Συμβάσης/εων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου (03/02/2012)

ΠΡΑΞΗ:ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Συνεργατικά έργα  μεγάλης κλίμακας

ΕΡΓΟ: « Development of novel Angiogenesis-Modulating Pharmaceuticals by screening of natural compounds and synthetic analogues (DAMP)»,ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:D-174

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 2 (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Development of novel Angiogenesis-Modulating Pharmaceuticals by screening of natural compounds and synthetic analogues (DAMP)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Aντρέα Παπαπετρόπουλο του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου το/τα κάτωθι:

Επισυνάπτεται η πρόσκληση


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (10/01/2012)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» & MIS 312122, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι (ΔΕΠΙΝ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα, στα ακόλουθα αντικείμενα.

Προκήρυξη

Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (10/01/2012)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» & MIS 312122, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι (ΔΕΠΙΝ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, αποφάσισε την προκήρυξη δύο θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στα ακόλουθα αντικείμενα για διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών.

Προκήρυξη

Αίτηση Δήλωσης Ενδιαφέροντος


Επαναξιολόγηση των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πλαίσιο της υπ'αριθμ. 16829/8.7.2011 Πρόσκλησης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (09/01/2012)

Η Επιτροπή Ερευνών (Ειδικό Επταμελές Όργανο), στην 316/9.1.2012 Συνεδρίασή της, ενέκρινε την αναθεωρημένη έκθεση αξιολόγησης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ.: 16829 /8.7.2011 πρόσκλησης της Επιτροπής Ερευνών με ΑΔΑ: 4ΑΣ7469Β7Θ-ΔΔΖ, για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στο Έργο με τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών», κατόπιν έγκρισης των αποφάσεων της Επιτροπής ενστάσεων αναφορικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.

Αναθεωρημένη Έκθεση Αξιολόγησης

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών

 

Δημήτριος Λ. Καλπαξής


Κριτήρια Bαθμονόμησης της από 08/07/2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ορθή Επανάληψη, (05/01/2012)

Κριτήρια Βαθμονόμησης Υποβληθεισών Αιτήσεων στο Πλαίσιο της από 08/07/2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο του Έργου: " Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενο Αρχείο


σελίδα: