Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη μιας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την Παροχή Έργου Υποστήριξης & Διεξαγωγής Έρευνας (14/12/2011)

ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης & διεξαγωγής έρευνας, με το κάτωθι αντικείμενο έργου: "Σύνθεση Καινοτόμων Οργανικών Ημιαγωγών"


Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Πρότασης προς Σύναψη 2 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδ. Δικ. για την Παροχή Έργου "Βιοενσωμάτωση ω3 λιπαρών οξέων σε φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς" (05/12/2011)

ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας- ΙΧΘΥΑSIS», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 09ΣΥΝ-24-1069

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ «Βιοενσωμάτωση ω3 λιπαρών οξέων σε φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς».  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας- ΙΧΘΥASIS», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Αγγελή, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου τα κάτωθι:

Επισυνάπτεται η πρόσκληση


Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων / πρόσκληση ΕΛΚΕ 9266/19-04-2011 (28/11/2011)

Η Επιτροπή Ερευνών (Ολομέλεια) στην αριθμ. 99/23.11.2011 Συνεδρίασή της, ενέκρινε τους πίνακες αποτελεσμάτων επιτυχόντων και αποτυχόντων, όπως παρατίθενται κατωτέρω, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης αριθμ. 9266/19.4.2011 για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, ΔΕ Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων, ΔΕ Φύλακες - Νυκτοφύλακες, για την κάλυψη αναγκών του αναπτυξιακού προγράμματος «Φύλαξη και Επόπτευση Ερευνητικών, Εκπαιδευτικών, Αναπτυξιακών και Πολιτιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/1994.

Πίνακες Αξιολόγησης Αιτήσεων


Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων / πρόσκληση ΕΛΚΕ 16829/08-07-2011 (10/11/2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, απαρτιζόμενη από τους: Γεώργιο Αναστασόπουλο Αν. Καθηγητή, Βασίλειο Βουτσινά Αν. Καθηγητή, Παναγιώτη Πολυχρονίου Λέκτορα, παρέλαβε τους φακέλους των υποψηφίων για την ανάθεση έργου, ειδικότητας ΠΕ και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών» από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών στις 10-10-2011.

Μετά από υπογραφή και ενδελεχή μελέτη των περιεχομένων εγγράφων σε κάθε φάκελο υποψηφίου, η Επιτροπή κατέγραψε αρχικά την πληρότητα και εγκυρότητα των αιτουμένων πιστοποιητικών και στη συνέχεια προχώρησε στην πρώτη φάση αξιολόγησης, δηλαδή τη βαθμολόγηση της εμπειρίας και των σπουδών, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών (ημερομηνία ανάρτησης: 07-10-2011).

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης έχει ως εξής, κατά σειρά μειούμενης βαθμολογίας:

Πίνακας Αξιολόγησης Αιτήσεων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (14/10/2011)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών πόρων, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας, σε (3) τρία φυσικά πρόσωπα με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείμενα (επισυνάπτεται αναλυτικά η πρόσκληση).

 

 


σελίδα: