Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (13/07/2011)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΄Ερευνας, που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων Αχαΐας  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του αναπτυξιακού προγράμματος «Φύλαξη και Επόπτευση Ερευνητικών, Εκπαιδευτικών, Αναπτυξιακών και Πολιτιστικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη  εφαρμογή του άρθρου 18 Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Πανεπιστημίου Πατρών-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.26500, Ρίο, καθημερινά από 10.00 πμ έως 12.00 μ. εως την 25η /07/2011.

Τα κείμενα της ανακοίνωσης, της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και του παραρτήματος γλωσσομάθειας θα τα βρείτε στα συννημένα έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


Τελικοί πίνακες επιτυχόντων ΔΑΣΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΜΟΔΙΠ (12/07/2011)

Τελικοί πίνακες επιτυχόντων ΔΑΣΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΜΟΔΙΠ κατόπιν των αριθμ. 12664/27.5.2011 και 15235/24.6.11 Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων κατά των πινάκων επιτυχόντων στο πλαίσιο των αριθμ. 24474/8.12.2010 και 2728/9.2.2011 Ανακοινώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, που εγκρίθηκαν στις αριθμ. 299/30.5.2010 και 304/4.7.2011 συνεδριάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

Επισυναπτόμενο αρχείο


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (08/07/2011)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών» , που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε (2) δύο φυσικά πρόσωπα με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείμενα. 

Τίτλος Έργου: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Α. Ειδικότητα Πληροφορικής, ΠΕ (1 Θέση)

Β. Ειδικότητα Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ  (1 Θέση)

 

Το κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση θα τα βρείτε στα συννημένα έγγραφα:


Πίνακας Αξιολόγησης αιτήσεων / πρόσκληση ΕΛΚΕ 2728/09-02-2011 (30/05/2011)

Θέμα:
Αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ' 2728/09-02-2011 πρόσκλησης  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Επιτροπή Ερευνών (Ειδικό Επταμελές Όργανο), στην 299/30.5.2011 Συνεδρίασή της, ενέκρινε τις εκθέσεις αξιολόγησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 2728/09-02-2010 πρόσκλησης της Επιτροπής Ερευνών με ΑΔΑ: 4ΑΛΗ469Β7Θ-ΛΖ, για την ανάθεση έργου, ειδικότητας ΠΕ και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π) από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών  που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση  και Δια Βίου  Μάθηση»  με  τη  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας Αξιολόγησης αιτήσεων

 


Πίνακας Αξιολόγησης αιτήσεων / πρόσκληση ΕΛΚΕ 24474/08-12-2010 (20/04/2011)

 

Θέμα:
Αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ' 24474/08-12-2010  πρόσκλησης  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών
Η Επιτροπή Ερευνών (Ειδικό Επταμελές Όργανο), στην 295/18.4.2011 Συνεδρίασή της, ενέκρινε τις εκθέσεις αξιολόγησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ 24474/08-12-2010 πρόσκλησης της Επιτροπής Ερευνών με ΑΔΑ: 4ΙΦΔ469Β7Θ-ΚΒ, για  την  ανάθεση  έργου περιορισμένης  χρονικής  διάρκειας,  για  τις πράξεις:   «Δομή Απασχόλησης  και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)  του Πανεπιστημίου Πατρών»,  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» και «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση  και Δια Βίου  Μάθηση»  με  τη  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Πίνακας Αξιολόγησης αιτήσεων

 


σελίδα: