Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:
3 4 5 6 7

Έγκριση Πρακτικού- Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την παροχή έργου στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: IMAGINE-HYSOL, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:4979» (D.964-Ε.Υ.: Λ. Παλίλης) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25755/01-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας σύμβασης έργου- συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Προηγμένες Στρατηγικές Τροποποίησης Διεπιφανειών για Υβριδικές Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης, Ακρωνύμιο: IMAGINE-HYSOL" με κωδικό 4979, D.964 που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Λ.Παλίλη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1 Φυσικός ή Επιστήμονας ή/και Μηχανικός των Υλικών PhD)

 


Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΠΟΜΕΓΕΘΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» (D.978 Ε.Υ.: Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) (06/08/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 429/03.08.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου " Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη " Φ.Κ.: D.978, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του  Ε.Π.ΑΛ 2007 - 2013, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθ. Κωνσταντίνο Κουτσικόπουλο, προτίθεται να  αναθέσει με σύμβαση έργου - συμφωνητικό ιδιωτικού δικαίου, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (θέση ΠΕ Φυσικής Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής)

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/08/2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (D.746.001 -ΠΑΥΕΥΣ- MIS 441235 Ε.Υ.: B. Βουτσινάς) (06/08/2015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 429/03.08.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ), βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΕΣΥΑ) (ΠΑΥΕΥΣ)», με κωδικό MIS 441235 και ΦΚ D.746.001 που υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. κ. Β. Βουτσινά του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να αναθέσει 1 σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κάτωθι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/08/2015

 


Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη» (D.978 Ε.Υ.: Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25495/30.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου- συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη», με κωδικό D.978 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας- Ε.Π.ΑΛ 2007 – 2013) και Εθνικούς Πόρους, μεΕπιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. K. Κουτσικόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015


Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη» (D.978 Ε.Υ.: Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25494/30.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου- συμφωνητικού ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Κατασκευή και διαχείριση νέων επιλεκτικών ιχθυοσυλληπτικών στις λιμνοθάλασσες για την διαφυγή υπομεγέθων ψαριών στην παράκτια ζώνη», με κωδικό D.978 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας- Ε.Π.ΑΛ 2007 – 2013) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. K. Κουτσικόπουλο, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015σελίδα:
3 4 5 6 7